GLUCO KHANG LINH PLUS

GLUCO KHANG LINH PLUS hỗ trợ tăng cường chuyển hóa đường, hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết.